Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Δ.B.A.

Ο Οργανισμός Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Καβάλας, των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, των συνεργατών, καθώς και των δεδομένων που συμπληρώνονται από τους γονείς / κηδεμόνες στις αιτήσεις εγγραφής των παιδιών, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). Στην παρούσα Πολιτική παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, και με τους τρίτους με τους οποίους μοιράζονται τα δεδομένα αυτά.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε.

Προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι εκείνες οι πληροφορίες που αναφέρονται και περιγράφουν ένα άτομο εν ζωή, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία, οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία). Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα :

  • Στοιχεία από τις πάσης φύσεως αιτήσεις (αιτήσεις για πρόσληψη, για έκδοση βεβαιώσεων κ.λ.π).
  • Στοιχεία που συμπληρώνουν και αποστέλλουν οι γονείς/κηδεμόνες στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής χρησιμοποιούνται ενδεικτικά για τους ακόλουθους λόγους: μοριοδότηση αιτήσεων, προσδιορισμό οικονομικής συμμετοχής, επικοινωνία με τους γονείς / κηδεμόνες, ιατρικό ιστορικό του παιδιού, στατιστικοί λόγοι (χωρίς χρήση προσωπικών δεδομένων).
  • Στοιχεία που απαιτούνται για τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των δαπανών.

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ο Οργανισμός Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό καθώς και παιδιά και γονείς που αιτήθηκαν εγγραφή κατ’ εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ελληνικής και ενωσιακής. Τα συστήματα, οι υπάλληλοι, οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες μας έχουν ως στόχο να περιορίσουν τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών στο βαθμό που είναι αναγκαία και για την επίτευξη του καθορισμένου σκοπού. Η ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, μας επιτρέπει να ελέγξουμε και να μειώσουμε τους κινδύνους και τις παραβιάσεις της προστασίας δεδομένων και να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν την δυνατότητα να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή τους καταθέτοντας σχετικό αίτημα εγγράφως στο κτίριο του Οργανισμού. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν πριν της ανακλήσεώς της.

Ο Οργανισμός Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή έχοντας έννομο συμφέρον προς τούτο, επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να απαντήσει σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή καθώς και σε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα, αλλά και να ενημερώσει κατόπιν αιτήματος και να αξιολογήσει την αίτηση εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καβάλας.

Κοινή Χρήση και Κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων.

Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή και την υλοποίηση των σκοπών της επεξεργασίας, το Ίδρυμα δύναται να χρησιμοποιεί στοιχεία για στατιστικούς λόγους χωρίς την χρήση προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση ο Οργανισμός Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι συνεργάτες του να δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ο Οργανισμός Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, είτε από το ίδιο το Ίδρυμα είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό του. Ο Οργανισμός Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο Οργανισμός Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή τηρούνται υποχρεωτικά καθ' όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Οργανισμού ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Υποβολή Παραπόνου/Καταγγελίας.

Ο Οργανισμός Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να εκφράσετε ένα παράπονο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε δικαίωμα υποβολής παραπόνου εγγράφως στο κτίριο του Οργανισμού. Έχετε, τέλος, δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email: contact@dpa.gr] εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Η παρούσα δήλωση υπόκειται σε περιοδικές αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει σχετική ενημέρωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή στην διεύθυνση: https://kapakavala.gr/.